1. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

1.1. Garantovaná záruční doba pro zákazníka (kupujícího), který je spotřebitel (při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti) je 24 měsíců, která začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Garantovaná záruční doba pro zákazníka (kupujícího), který je podnikatelem (OSVČ nebo právnickou osobu) je 12 měsíců, která začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

 

1.2. Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

 

1.3. Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od začátku, od převzetí nového zboží (příp. od převzetí zboží s novou součástkou – na dodanou součástku).

 

1.4. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

 

1.5. Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu.

 

1.6. Spotřebitel má právo pří uplatnění záruky, jde-li o:

- vadu, kterou lze odstranit: aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo, týká-li se vada jen součásti věci, výměnu dané součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z kupní ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

- vadu, kterou není možno odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána, na výměnu věci nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

- vady odstranitelné, ale vyskytující se ve větším počtu nebo pro opětovné vyskytnutí vady po opravě, na výměnu věci nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

- vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může odstoupit od kupní smlouvy.

 

1.7. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě vady, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu a neodborným zacházením s ním (použití v podmínkách, které neodpovídají parametrům uvedeným v návodu k obsluze nebo v technické dokumentaci zboží).

 

2. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

2.1. Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou (záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním).

 

2.2. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s obchodními podmínkami a reklamačním řádem internetového obchodu www.gastromania.cz a právním řádem platným v ČR.

 

2.3. Právo na odstranění vad zboží uplatní kupující u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však pro účely záručních oprav v záručním listě uveden odlišný podnikatel od prodávajícího, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu.

 

2.4. Jestliže kupující uplatňuje právo na záruční opravu u prodávajícího, doporučuje se tak učinit písemně v provozovně prodávajícího na adrese: Gebergastro – Jan Geber, se sídlem Velešín, Kaplická 822 , PSČ: 382 32.

 

2.5. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

 

2.6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

 

2.7. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 

2.8. Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případech, kdy prodávající neobdržel veškeré potřebné podklady pro její vyřízení (nekompletní zboží, potřebné dokumenty apod.). Prodávající je povinen vyžádat doplnění podkladů od prodávajícího bez zbytečného odkladu. Lhůta pro vyřízení reklamace je od tohoto data pozastavena až do dodání potřebných podkladů kupujícím.

 

2.9. Zasílá-li kupující zboží prodávajícímu nebo autorizovanému servisnímu středisku, je ve vlastním zájmu kupujícího, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečného chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství. Zásilku je nutné označit příslušnými symboly pro přepravu křehkého zboží.

2.10. Po řádném vyřízení reklamace vyzve prodávající (příslušné servisní středisko) kupujícího k převzetí opraveného zboží.

 

Ve Velešíě dne 1.1.2015